درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را [1398/02/30] در انجام هر كاري، نياز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشيد، كه اين شيوه ي زندگي معجزه آفرينان است.((وين داير)) [1392/04/06]  
:: ایمیل ارسال مطالب و کارهای پژوهشی

تاریخ ارسال : 1392/09/16
بازدید : 1526

:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::