درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را [1398/02/30] در انجام هر كاري، نياز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشيد، كه اين شيوه ي زندگي معجزه آفرينان است.((وين داير)) [1392/04/06]  
:: موضوعاتی پیشنهادی برای دانشجویان برنامه ریزی توریسم و مدیریت جهانگردی

تاریخ ارسال : 1392/12/21
بازدید : 1539

-تحلیل مکانی-فضایی و رتبه بندی نظام توزیع جاذبه های گردشگری شهر.....

-تحلیل مکانی- فضایی و رتبه بندی نظام توزیع خدمات گردشگری شهر......

- برنامه ریزی فضایی در توسعه گردشگری روستایی در شهرستان ......

- نقش گردشگری در توسعه اجتماعی اقتصادی سکونتگاههای روستایی( مطالعه موردی....)

- نقش گردشگری در اشتغال و کارآفرینی زنان روستایی( مطالعه موردی....)

- نقش گردشگری در پیوندهای شهری-روستایی(مطالعه موردی: کاشان و حوزه نفوذ آن)

- نقش فرمها و فرایندهای مکانی- فضایی در توسعه گردشگری روستایی(مطالعه موردی....)

- بررسی پیامدهای مکانی- فضایی توسعه صنعت گردشگری در روستاهای هدف گردشگری

مکانیابی و طراحی مجتمع های تفریحی- توریستی در استان.....

- گردشگری آئینی و نقش آن در توسعه خدمات شهری(یا روستایی)

- نقش گردشگری در توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی(یا شهری)

- بررسی نُرمها و استانداردهای ارائه خدمات گردشگری در ایران

- نقش گردشگری در توسعه اقتصادی- اجتماعی سکونتگاههای روستایی (یا شهری)

- برنامه ریزی مکانی - فضایی در توسعه صنعت توریسم

- رتبه بندی توسعه خدمات گردشگری در سکونتگاههای روستایی (یا شهری)

- توان سنجی اکولوژیکی توسعه صنعت گردشگری در استان....

- اولویت بندی سرمایه گذاری در کانون های گردشگری استان....

- اولویت بندی سرمایه گذاری در صنعت گردشگری روستای

- نقش گردشگری در کارآفرینی و اشتغال

- گردشگری کویر و نقش آن در توسعه سکونتگاههای روستایی(یا شهری)

- گردشگری خلاق و نقش آن در توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی

- گردشگری جنگ و نقش آندر توسعه مکانی - فضایی استانهای غرب و جنوب غربی کشور

- توانسنجی و رتبه بندی توسعه صنعت گردشگری مجازی در سکونتگاههای شهری(یا روستایی)

- نقش گردشگری در پیوندهای شهری- روستایی

- نقش گردشگری پست مدرن در توسعه شهری

- بررسی فرصتها و چالشهای فرارو در توسعه صنعت گردشگری روستایی (یا شهری)

- برنامه ریزی راهبردی در توسعه صنعت گردشگری روستایی(یا شهری)

- برنامه ریزی و طراحی اکوموزه های روستایی در استان...

:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::