درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را [1398/02/30] در انجام هر كاري، نياز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشيد، كه اين شيوه ي زندگي معجزه آفرينان است.((وين داير)) [1392/04/06]  
:: دستورالعمل و فرایند ارائه کار عملی سمینار و برنامه ریزی منطقه ای مجازی

تاریخ ارسال : 1393/12/10
بازدید : 985

- انتخاب موضوع پس از هماهنگی با اینجانب

- تنظیم مقاله بر اساس دستورالعمل مجلات علمی یا همایشها

- ارسال به اینجانب جهت بررسی و ارزیابی علمی(به آدرس:sr_ghafari@pnu.ac.ir)

- انجام اصلاحات و ارسال مجدد مقاله جهت تائید نهایی برای اینجانب از طریق ایمیل

- مبنای ارزیابی نهایی مقالات به شرح زیر است:

1- اخذ پذیرش نهایی از مجلات بین المللی

2- اخذ پذیرش نهایی از مجلات علمی -پژوهشی

3- اخذ پذیرش نهایی از مجلات علمی - تخصصی

4- اخذ پذیرش نهایی از همایشهای بین المللی

5- اخذ پذیرش نهایی از همایشهای ملی

6- اخذ پذیرش نهایی از همایشهای منطقه ای

:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::